Kariera

Szkoła kierowców

Masz ukończone 21 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym ADR w ruchu krajowym lub międzynarodowym? Możemy Ci pomóc.

Pomożemy Ci uzyskać uprawnienia dla pojazdów kategorii C+E oraz dla przewozów paliw płynnych oraz gazu płynnego (LPG) w zakresie transportu krajowego – w zamian chcemy, abyś z nami pracował.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dla kandydatów na kierowcę.

Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji jest ORLEN Transport Sp. z o.o.. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7  dalej zwana również Administratorem

2)     W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z Administratorem pisemnie pod adresem ul. Chemików 7, 09-400 Płock.

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego w ramach realizacji Projektu  „Szkoła Kierowców” oraz procesu rekrutacji na stanowisko kierowcy.
b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) w celach związanych z zatrudnieniem, w sytuacji, w której zostanie zawarta z Panią/Panem umowa o pracę.

4)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia i uzyskania uprawnień lub do momentu odwołania zgody. Po upływie tego okresu dane te zostaną zniszczone.

5)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)     Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą objęte profilowaniem.

7)     Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.

8)     Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy mogli prowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

9)     Podanie przez Panią/Pana innych danych niż wymagane zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia winno być opatrzone przez Panią/Pana klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ORLEN Transport Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chemików 7, 09-411 Płock  moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym, w celu uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego w ramach realizacji Projektu  „Szkoła Kierowców” oraz udziału w procesie rekrutacji na stanowisko kierowcy. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Niepodanie przeze mnie danych osobowych może skutkować brakiem włączenia mnie w proces rekrutacji”.

10)     Podanie przez Panią/Pana innych danych, niż wymagane zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia po zakwalifikowaniu do Projektu „Szkoła kierowców” na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, winno być opatrzone przez Panią/Pana klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu (CV/liście motywacyjnym)  przez OORLEN Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do celów niezbędnych do uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego w ramach realizacji Projektu „Szkoła Kierowców” oraz udziału w procesie rekrutacji do Projektu „Szkoła Kierowców”  prowadzonego przez ORLEN Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przez okres 12 miesięcy, a po zakwalifikowaniu mnie do tego Projektu przez okres 36 miesięcy od zakończenia procesu szkolenia i uzyskania uprawnień lub do momentu odwołania zgody. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy”. Brak zawarcia w/w klauzuli spowoduje, iż inne dane, niż wymagane zgodnie z art. 221§ 1 kodeksu pracy nie będą przetwarzane w dalszych procesach rekrutacyjnych i zostaną usunięte.

11)     Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12)     Zgodnie z art. 21ust. 4 RODO informuję ponadto, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.