26.07.2023

Ogłoszenie o udostępnieniu planu podziału

Zarząd spółki ORLEN Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000858820, NIP: 7743039925, REGON: 141244678, kapitał zakładowy 22.727.300,00 zł (dalej: „Spółka Przejmująca”) udostępnia do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 KSH Plan Podziału Spółki ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000126258, NIP: 8141019514, REGON: 690387770, kapitał zakładowy 81.280.000,00 zł ( dalej: „Spółka Dzielona”) z dnia 26.07.2023 r.

Planowany podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części składników majątku Spółki Dzielonej, obejmującej część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej funkcjonującej jako oddział Spółki Dzielonej pod firmą ORLEN Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Transportu Drogowego w Płocku obejmujący swym zakresem dział transportu oraz dział realizacji przewozów, którego funkcją w ramach Spółki Dzielonej jest świadczenie usług transportowych, na spółkę ORLEN Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, adres ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000858820, NIP: 7743039925, REGON: 141244678, kapitał zakładowy 22.727.300,00 zł.

Plan podziału wraz z załącznikami znajduje się w poniższym pliku: