16.01.2024

Przyjęliśmy cele jakościowe, środowiskowe i BHP na 2024 rok

Istotnym elementem funkcjonującego w spółce zintegrowanego systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (ZSZ) jest precyzyjne określanie rocznych celów doskonalenia systemu oraz wynikających z nich zadań, które są następnie realizowane w różnych obszarach naszej działalności. 

Wśród tegorocznych kluczowych celów ZSZ znalazło się utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług, zmniejszenie odziaływania szkodliwych skutków prowadzonej działalności na środowisko naturalne oraz ochrona zdrowia i życia pracowników a także interesariuszy, w tym, w szczególności, innych użytkowników dróg. 

Cele te będziemy realizować m.in. przez podnoszenie kompetencji pracowników i współpracowników w zakresie planowania, realizacji oraz bezpieczeństwa przewozów, jak również w zakresie upowszechniania świadomości ekologicznej. 

W planach mamy także instalację zbiornika przeznaczonego do magazynowania wody deszczowej, poprawę energooszczędności m.in. dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii oraz systematyczne prowadzenie analiz ryzyka wypadkowego i podejmowanie działań prewencyjnych na tym polu. 

Każda z komórek organizacyjnych w ramach przydzielonych zadań ZSZ określiła wskaźniki efektywności (KPI), których wykonanie będzie raportować Zarządowi w ujęciu kwartalnym w ramach obowiązującej w spółce Strategii HSSE.