17.04.2023

Przyjęliśmy Strategię HSSE na lata 2023-2025

ORLEN Transport jest pionierem na rynku transportu towarów niebezpiecznych w zakresie prowadzenia polityki szeroko pojmowanego bezpieczeństwa przewozów. Jednym z przejawów takiej polityki jest opracowywanie i realizacja dwuletnich strategii HSSE, w których prezencyjnie zostają określone obszary zarządzania bezpieczeństwem. Właśnie przyjęliśmy taką strategię na lata 2023-2025.

Najnowsza Strategia HSSE Spółki koncentruje się na kilku kluczowych obszarach, wśród których najważniejsze to bezpieczeństwo ludzi, ochrona środowiska, efektywne wykorzystywanie zasobów, kreowanie innowacji podnoszących bezpieczeństwo oraz jakość realizowanych usług a także promowanie najlepszych praktyk branżowych.

W każdym z obszarów zostały opracowane szczegółowe wskaźniki, które pozwolą w sposób precyzyjny ocenić poziom osiągniętych celów operacyjnych jak i strategicznych. W obecnej strategii nacisk został położony na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, optymalizację zużycia paliwa oraz wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających wydłużenie przebiegów.

Ważnym zadaniem jest również aktywizacja pracowników w zakresie zgłaszania zagrożeń na drodze, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wyposażenie floty w aktywne systemy bezpieczeństwa, co przełoży się na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach Strategii HSSE na lata 2023-2025 będzie dokonywana przez Zarząd raz na kwartał, dzięki czemu będzie możliwa bieżąca analiza poziomu realizacji poszczególnych wskaźników oraz elastyczne reagowanie na pojawiające się ryzyka w niezakłóconej realizacji założonych celów.